Erfgoedwet en aanpassing taxatierapport

22-Maart-2017

Vanaf 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 komen te vervallen. Een gedeelte van deze wet is per die datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wetswijziging heeft tot aanpassing van de tekst in het taxatierapport onder sectie M.4. geleid.

Hieronder de nieuwe tekst met een korte toelichting voor de juiste uitwerking van deze sectie. Voor alle nieuwe aanvragen die per heden worden opgevoerd is de nieuwe uitwerking van toepassing. De aangepaste modellen zijn beschikbaar gesteld in uw TVI Account.


De nieuwe tekst luidt:

M. 4. Monument


Blijkens de inschrijving in het Kadaster is er een ontwerpbesluit voor, danwel register-inschrijving van het object:


a. als (archeologisch) Rijksmonument in de zin van de Erfgoedwet (art. 3.1.): Nee / Ja,..................

b. Uit de geraadpleegde informatiebronnen (M.1.a.) blijkt het bestaan van


1. een ontwerpbesluit als (archeologisch) Rijksmonument in de zin
van de Erfgoedwet (art. 3.1.): Nee / Ja,..................


2. (een voornemen tot) een aanwijzing als beschermd stads- of
dorpsgezicht (artikel 9 lid 1 sub a Erfgoedwet): Nee / Ja,..................


3. een (voornemen tot) aanwijzing van de gemeente of de provincie
tot (gemeentelijk of provinciaal beschermd) monument: Nee / Ja,..................

Toelichting en noodzakelijke bronnen voor een goede beantwoording van de vragen:


4.a. betreft de Rijksmonumenten die in de procedure zijn en/of de (definitieve) status hebben als (archeologisch) monument en zijn ingeschreven bij het Kadaster.

Bronnen: Staatscourant, eigenaar van het getaxeerde, kadastraal uittreksel, gemeente en/of provincie (buiten de bebouwde kom),https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/


4.b.1. betreft de Rijksmonumenten die in de procedure zijn om als (archeologisch) monument te worden aangewezen.


Bronnen: Staatscourant, eigenaar van het getaxeerde, kadastraal uittreksel, gemeente en/of provincie (buiten de bebouwde kom), https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/


4.b.2. Een beschermd stads- of dorpsgezicht kan door de Minister worden aangewezen (ex artikel 35 Monumentenwet) of door de (gemeente)raad van de betreffende gemeente. Dit artikel blijft nog van kracht (zoals blijkt uit artikel 9.1.1.a. Erfgoedwet) totdat de Omgevingswet van kracht wordt.


Bronnen: Staatscourant, eigenaar van het getaxeerde, kadastraal uittreksel (niet altijd in opgenomen), https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/stads-en-dorpsgezichten/kaartinformatie, 


4.b.3. Elke gemeente / provincie kan een monumentenverordening opstellen. Daarnaast hebben de meeste gemeenten een gemeentelijk monumentenregister die veelal ook digitaal beschikbaar is. 


Bronnen: Eigenaar van het getaxeerde, kadastraal uittreksel , gemeente(lijke monumentenlijst), https://www.monumenten.nl/gemeentes (gemeentelijke monumenten), Provinci(e)(ale monumentenlijst), https://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumentenlijst/ (provinciale monumenten Drenthe) https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Downloads/Provinciale_monumentenlijst (provinciale monumenten Noord-Holland)