TVI Taxatie Validatie Instituut verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers voor taxaties van consumenten, intermediairs, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers, waaronder de NAW gegevens, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres en de gegevens omtrent het taxatieobject inclusief het taxatierapport.

De doeleinden voor deze verwerking zijn:

- Het valideren van taxatierapporten;
- Het opslaan van de gevalideerde taxatierapporten door TVI in een database, zodat het rapport op een later tijdstip kan worden geraadpleegd;
- Het beschikbaar stellen van de informatie aan de opdrachtgever, opdrachtverstrekker en aan door deze partijen aangedragen derden;
- Het gebruik van (delen van) taxatierapporten in het kader van fraudepreventie en fraudebestrijding;
- Het uitvoeren van controles t.b.v. de Centrale Registratie Taxaties.

Derden
TVI verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Daarnaast stelt TVI gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechtelijk bevel haar daartoe verplicht. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zoals bedoeld in het tweede deel van de eerste volzin, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die TVI over u verzamelt of een verzoek doen om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen en/of verzoeken hieromtrent kunt u o.v.v. uw naam en adres indienen per e-mail. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek.

Beveiliging gegevens
TVI neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies alsmede toegang door onbevoegden of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van techniek en tenuitvoerlegging, een passend beveilingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich mee brengen. Zo wordt er gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden en worden de gegevens opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum.

Meldplicht datalekken
Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. De meldplicht datalekken eist dat een datalek met kans op ernstige gevolgen voor de persoonsgegevens gemeld moet worden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bepaling datalek
Onder een datalek worden alle beveiligingsincidenten verstaan waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: het verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of inbraak in een databestand door een hacker. 

Wanneer wordt een datalek gemeld? 
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit 'leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens'. TVI volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn hiermee zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Meldt TVI de datalek bij de toezichthouder?
De primaire verantwoordelijkheid voor het melden van een datalek ligt bij de verantwoordelijke van de data. Als TVI is ingeschakeld als derde partij en hiermee bewerker is van persoonsgegevens dan hoeft TVI het datalek niet te melden bij de toezichthouder. In dat geval informeren wij de organisatie die het betreft. Uiteraard zorgt TVI ervoor dat onze klanten alle benodigde informatie tijdig, juist en volledig ontvangen, wij de melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Hierover worden schriftelijke afspraken gemaakt in een bewerkersovereenkomst waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek.

Hoe stelt TVI mij op de hoogte van een datalek?
Bent u een consument, dan zullen wij u informeren via het bij ons bekende e-mailadres van u als opdrachtgever. Voor organisaties geldt dat wij de eerste contactpersoon van de TVI aansluiting zullen informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen wij de directie van uw organisatie informeren.

Op welke termijn wordt ik geïnformeerd?
Na het ontdekken van een ernstig datalek stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk niet later dan 36 uur na constateren ervan

Melding
De verwerking van uw persoonsgegevens is door TVI aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer m1614401. TVI is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen
TVI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacy-en gebruiksverklaring aan te brengen. De laatste versie is altijd hier te vinden. Als u nog vragen hebt over deze Privacy-en gebruiksverklaring, neemt u dan contact met ons op.

Privacy-en gebruiksverklaring Versie 1.4 15-01-2017